Inschrijving Triathlon Almen

Op zondag 1 september organiseren wij weer de 1/8e triathlon. De 1/8 triathlon bestaat uit: 500 m zwemmen in het verwarmde zwembad, 20 km fietsen met helm (3 ronden van 6,66 km) in en rond Almen en 5 km hardlopen (2 ronden van 2,5 km) langs de Berkel en door het dorp.
U kunt individueel, in duo’s of in trio’s meedoen. We hebben ook altijd de Junior Aquarun voor jongeren t/m 13 jaar. Hierbij wordt 200 m gezwommen (8 baantjes) en 2,5 km hard gelopen. Hieronder vindt u de inschrijfformulieren voor de Triathlon Almen 2019.

U krijgt automatisch een e-mail met alle ingevulde gegevens. U ontvangt een bevestiging wanneer uw inschrijving is geaccepteerd. Verdere informatie over de Triathlon Almen vindt u op de website van Stichting Gorsselse zwembaden of op de facebookpagina van Triathlon Almen. Voor vragen over de triathlon kunt u ons mailen op [email protected]

Algemene voorwaarden


Deelname

 1. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 2. De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele triathlon af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de wedstrijd redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Indien een deelnemer hierop aanspraak wil maken moet deze aanspraak ten tijde van het evenement kenbaar worden gemaakt bij de organisatie.
 2. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 3. In aanvulling op het voorgaande geldt in geval van deelname aan de Junior Aquarun dat de ouder/verzorger het volledige risico draagt voor het kind. De organisator is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer zich in verband met deelname aan het evenement zich sportmedisch te laten keuren.

Portretrecht

 1. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
 2. Indien de deelnemer ongewenst op een foto of video staat die door Triathlon Almen is gepubliceerd, dan kan een e-mail naar [email protected] gestuurd worden. Deze foto/video wordt dan verwijderd.

Persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het evenement verleent de deelnemer toestemming aan organisator voor het gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan deelnemer en t.b.v. deelnemerslijsten. Deelnemer verleent toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld via internet. In de privacyverklaring van de organisator wordt vermeld op welke wijze persoonsgegevens van de deelnemer worden verwerkt.

Wedstrijdreglement

 1. Deelnemers dienen zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels. Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
 2. Stayeren is niet toegestaan.
 3. Hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan, net als het hulp aannemen van buitenaf.
 4. Een deelnemer die de wedstrijd staakt dient dit z.s.m. aan de organisator door te geven.
 5. De wedstrijdleiding heeft het recht om, na overleg met de medische staf, een deelnemer op medische gronden uit de wedstrijd te nemen. Uitsluiting van deelname is tevens mogelijk in geval van onsportief of onbehoorlijk gedrag.
 6. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen, geen afval achterlaat, wildplassen is verboden.
 7. De deelnemer dient tijdens de triathlon in het bezit te zijn van een geldig startnummer, welke duidelijk zichtbaar op het lichaam geschreven is.
 8. De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.